Most Downloaded

1
美海军DDG-1000 全舰计算环境体系结构探析
DONG Xiaoming, SHI Chaoming, HUANG Kun, WANG Yunfeng
2012, 7(6): 7-15. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2012.06.002
2
环肋圆柱壳应力计算的新方法探索
Wang Xiaoming, Chen Jiegui
2010, 5(5): 49-53. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2010.05.010
3
Effects of Changing the Explosive Position on the Damage of Stiffened Plates Subjected to Air Contact Explosion
WU Linjie, ZHU Xi, CHEN Changhai
2012, 7(6): 16-22. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2012.06.003
4
三体船横摇模型试验及其特性分析
Yao Di, Lu Xiaoping, Wang Yi
2010, 5(4): 6-11,26. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2010.04.002
5
Numerical Simulation of the Submarine Self-Propulsion Model Based on CFD Technology
YANG Qin, WANG Guodong, ZHANG Zhiguo, FENG Dakui, WANG Xianzhou
2013, 8(2): 22-27. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2013.02.005
6
适于水下爆炸的动态稳定性判别准则研究
Liu Song, Qi Lei, Yao Xiongliang
2008, 3(6): 26-29,33. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2008.06.006
7
基于AUTODYN的气泡与固定壁面相互作用数值模拟
ZHANG Wei, YUE Yongwei, ZHANG Aman, SUN Longquan
2012, 7(6): 23-30. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2012.06.004
8
试论潜艇总体设计理念创新的有关问题
MA Yunyi
2013, 8(1): 1-6. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2013.01.001
9
基于FLUENT的90°圆形弯管内部流场分析
Jiang Shag, Zhang Jingwei, Wu Chongjian, Xu Qing, Peng Wenbo
2008, 3(1): 37-41. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2008.01.009
10
电抗加载天线阵的优化设计及性能分析
Li Geyang
2011, 6(2): 65-68,92. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2011.02.013
11
Expectation of the Development in the Technology on Ocean Space Intelligent Unmanned Vehicles
Xu Yuru, Su Yumin, Pang Yongjie
2006, 1(3): 1-04. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2006.03.001
12
Measurement and Analysis of the Cavitation Noise of Propellers
YANG Yong, XIONG Ying, SHI Lipan
2013, 8(1): 84-89. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2013.01.013
13
基于摇板式造波机的无反射造波仿真
Jiang Jie, Ding Yong
2011, 6(5): 50-54. doi: 10.3969/J.issn.16733185.2011.05.011
14
Numerical Analysis of the Propeller Low Frequency Flow-Noise
GONG Jingfeng, ZHANG Wenping, MING Pingjian, XUAN Lingkuan
2012, 7(5): 14-21. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2012.05.003
15
舰船电力系统短路计算方法研究
Zheng Fuming
2012, 7(1): 81-85,89. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2012.01.016
16
基于ANSYS的输流管道流固耦合特性分析
Yu Meng
2007, 2(5): 54-57,67. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2007.05.013
17
Numerical Simulation on Anti-Shock Performance of Double Structure of Surface Warship Subjected to Underwater Contact Explosion
WANG Chao, YUE Yongwei, WANG Huanjun
2013, 8(1): 39-46,72. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2013.01.007
18
基于OpenFOAM的螺旋桨敞水性能预报方法
ZHENG Chaosheng, ZHANG Zhirong
2012, 7(3): 30-35. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2012.03.006
19
Review on Response of Warship StructuresSubjected to a Close Underwater Explosion
Tang Ting, Zhu Xi, Wei Zhuobin, Hou Hailiang
2012, 7(2): 1-8. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2012.02.001
20
基于OpenGL的雷达显示器仿真
Zhang Jian, Yang Lei, Dong Xiaoming
2009, 4(5): 71-74. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2009.05.015
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go