Paper Recommendation

1
Analysis of ultimate load-bearing behavior of stiffened plate under axial cyclic loading
CUI Huwei , DING Qiyin
2
Application of improved cohesive zone length formula in ice mode I crack propagation
NI Baoyu , XU Ying , HUANG Qi , YOU Jia , XUE Yanzhuo
3
Influence of submarine's acceleration and deceleration on wake spectrum characteristics in stratified flow
YU Xiang , HU kaiye
4
Numerical analysis of influence of stern flaps on motion and stability of high-speed amphibious platform
DU Zunfeng , MU Xuliang , LI Zhijun
5
Numerical prediction method of shafting power characteristics of free self-propelled ship in waves
YU Jiawei , YAO Chaobang , ZHANG Zhiguo , FENG Dakui , WANG Xianzhou
6
Numerical calculation and analysis of resistance performance of planing craft combining Savitsky method and overset grid technology
GUO Jun , HU Zhe , ZHU Ziwen , CHEN Zuogang , CUI Lianzheng , LI Guibin
7
Vortex-induced vibration of cylinder under sub-critical Reynolds number
ZHOU Li , QIU Zhongqiu , YUAN Yashuai , ZONG Zhi
8
Simulation study on hydrodynamic performance of podded propulsor for curise ship
NIE Yuanzhe , OUYANG Wu , LI Gaoqiang , ZHANG Cong , ZHOU Xincong
9
Influence of subgrid-scale models on cavitation phenomenon around a 3D twisted hydrofoil
HE Pengpeng , LI Ziru , ZHANG Xiaowang , HE Wei
10
Direct numerical simulation of flow around a 3D finite square cylinder using the Sunway Taihu Light
ZHANG Yaying , WU Chengsheng , WANG Jianchun , JIN Yixing
11
Impact response of composite lattice sandwich plate structure subjected to underwater explosion
MAO Liuwei , ZHU Xinming , HUANG Zhixin , LI Ying
12
Multi-state luxury cruise ship seakeeping based on overlapping grids
ZHANG Mu , WANG Jianhua , WAN Decheng
13
Numerical simulation analysis of liquid sloshing in tank under random excitation
JIANG Shengchao , XU Bo , WANG Zihao
14
Accurate track control of unmanned underwater vehicle under complex disturbances
CHEN Haohua , ZHAO Hong , WANG Ning , GUO Chen , LU Ting
15
Ultimate strength prediction of I-core sandwich plate based on BP neural network
WEI Yuwen , ZHONG Qiang , WANG Deyu
16
Steel model test on structural strength of ship superstructure underoverall longitudinal bending
LIU Junjie , DING Zhen , MA Lin , BIAN Xin , LI Zhengjie
17
Study on acoustic vibration similarity law of complex stiffened cone-cylinder combined shell
PENG Caigeng , ZHANG Shiyang , ZHANG Guanjun
18
Underwater online dynamic strain test of CFRP propeller with embedded FBG sensors
LEI Zhiyang , WANG Chunxu , WU Chongjian , DING Guoping , YAN Xiaoyu
19
Rolling bearing fault diagnosis method based on modified fourier mode decomposition and band entropy
LIU Junfeng , YU Xiang , WAN Haibo
20
Analytical and experimental research on impact load during rapid engagement of gas turbine
CHEN Hao , ZHOU Ruiping , FAN Hong , LEI Junsong , ZHOU Zhaowei
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:13
 • To
 • Go