Most Cited

1
The research progress of the medium voltage DC integrated power system in China
FU Lijun, LIU Lufeng, WANG Gang, MA Fan, YE Zhihao, JI Feng, LIU Luhui
2016, 11(1): 72-79. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2016.01.009
2
Analysis of the research development on HPM/EMP protection
LIU Peiguo, LIU Chenxi, TAN Jianfeng, DONG Yanfei, YI Bo
2015, 10(2): 2-6. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2015.02.002
3
Numerical analysis of the damage on I-core sandwich panels subjected to combined blast and fragment loading
DUAN Xinfeng, CHENG Yuansheng, ZHANG Pan, LIU Jun, LI Yong
2015, 10(6): 45-59. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2015.06.008
4
A review of the progress for computational methods of hydrodynamic noise
LI Huan, LIU Congwei, WU Fangliang, CHEN Can
2016, 11(2): 72-89. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2016.02.011
5
The state analysis and technical development routes for the anti-explosion and shock technology of naval ships
LIU Jianhu, ZHOU Xintao, PAN Jianqiang, WANG Haikun
2016, 11(1): 46-56,71. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2016.01.007
6
Key technologies and intelligence evolution of maritime UV
JIN Kefan, WANG Hongdong, YI Hong, LIU Jingyang, WANG Jian
2018, 13(6): 1-8. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.01293
7
Coordinated control of multiple unmanned surface vehicles: recent advances and future trends
PENG Zhouhua, WU Wentao, WANG Dan, LIU Lu
2021, 16(1): 51-64, 82. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.01923
8
Numerical simulation of steel plates subjected to the impact of both impact waves and fragments
LI Mao, ZHU Xi, HOU Hailiang, CHEN Changhai, LI Dian, HU Nianming
2015, 10(6): 60-67. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2015.06.009
9
A comprehensive review on the mechanism of flow-induced noise and related prediction methods
WANG Chunxu, WU Chongjian, CHEN Lejia, QIU Changlin, XIONG Jishi
2016, 11(1): 57-71. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2016.01.008
10
A review of path planning and cooperative control for MAUV systems
ZHAO Rui, XU Jian, XIANG Xianbo, XU Guohua
2018, 13(6): 58-65. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.01028
11
Review on underwater docking technology of AUV
ZHENG Rong, SONG Tao, SUN Qinggang, GUO Jingqian
2018, 13(6): 43-49, 65. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.01182
12
Application and prospects of intelligent fault diagnosis technology for marine power system
JIANG Jiawei, HU Yihuai, FANG Yunhu, LI Fangyu
2020, 15(1): 56-67. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.01679
13
Typical shape and topology optimization design of the ship grillage structure
ZHANG Huixin, YANG Deqing
2015, 10(6): 27-33,59. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2015.06.005
14
Structural and acoustic response due to excitation from ship stern: overview and suggestions for future research
HUA Hongxing, YU Qiang
2017, 12(4): 6-16. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2017.04.002
15
Research progress in underwater explosion and its damage to ship structures
Zhang Aman, Wang Shiping, Peng Yuxiang, Ming Furen, Liu Yunlong
2019, 14(3): 1-13. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.01608
16
Research advances in the development status and key technology of unmanned marine vehicle swarm operation
XIE Wei, TAO Hao, GONG Junbin, LUO Wei, YIN Fengchuan, LIANG Xiaolong
2021, 16(1): 7-17, 31. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.02225
17
电子设备和系统射频通道高功率微波电磁脉冲场—路综合防护方法综述
ZHENG Shengquan, DENG Feng, WANG Dongdong, HOU Dongyuan, LIU Peiguo
2015, 10(2): 7-14. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2015.02.003
18
Design of dynamic power quality monitoring and fault diagnosis system of ship-power system based on Ethernet
HU Hongqian, SHI Weifeng, LAN Ying, ZHUO Jinbao
2018, 13(1): 120-126. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2018.01.018
19
Review of the research on underwater explosion bubbles and the corresponding structural damage
YAO Xiongliang, LIU Wentao, ZHANG Aman, LIU Yunlong
2016, 11(1): 36-45. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2016.01.006
20
Research progress of anti-icing/deicing technologies for polar ships and offshore platforms
XIE Qiang, CHEN Hailong, ZHANG Jifeng
2017, 12(1): 45-53. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2017.01.008
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:49
 • To
 • Go